Begin bij de Bron

 

Begin bij de Bron

Voor de diverse doelgroepen bieden wij niet alleen bewustwording van hun individuele- en groepstalenten op het spirituele, mentale en fysieke vlak, maar bieden vooral gereedschappen om er ook concreet aan te werken.
Het bevorderen van fitheid en gezondheid (vitaliteit), creativiteit en spiritualiteit kan op verscheidene manieren tot stand komen.

Een traject in de ‘vitaliteit’ kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende onderdelen, die afhankelijk van de klant zo mogelijk gelijktijdig ingezet kunnen worden (individueel of in groepsverband)

Coachingsgesprekken
Emotioneel lichaamswerk
Bewustwording van de verschillende gebieden in het lichaam en de betekenis ervan door ontmoeting met het lichaam.
Door gebruikmaking van de verschillende methodieken (zie ook hieronder) wordt de basis van vertrouwen, persoonlijke kracht, aarding, bestaanszekerheid, expressie, communicatie, zelfverwerkelijking en dergelijke gelegd, versterkt of (her)ontdekt.

Cognitieve bewustwording (psycholoog, mediator, counselor)
Doel is om lichamelijk en geestelijk vitaal te worden, waardoor zelfredzaamheid geactiveerd kan worden en communicatie innerlijk en uiterlijk wordt geoptimaliseerd.

Producten en Diensten

Om te voorkomen dat mensen in verzuim geraken, is het zinvol gewenste en passende interventies in eerste instantie te richten op en vanuit communicatie, met zowel werkgever als werknemer; beide partijen zijn immers nodig om op een goede wijze af te stemmen. Daarna kan worden ingezet op de verschillende producten en diensten.
preventieve verzuimbegeleiding : de preventieve verzuimbegeleiding bestaat uit het inzetten van producten en diensten, zoals hieronder verder uitgewerkt met het oog op voorkomen van verzuim. verzuimbegeleiding : Hiermee wordt bedoeld de curatieve begeleiding; met andere woorden: er is verzuim! Ook hier is sprake van de inzet van onderstaande producten en diensten.
massage :
voetreflexzone :
cognitieve begeleiding :
familieopstelling(en) :
intuïtieve ontwikkeling :
yoga (groepsverband) :
meditatie (groepsverband) :
jobcoaching : het van, naar en op de werkplek intensief begeleiden, met het oog op een duurzame plaatsing.
re-integratiebegeleiding : begeleiding in geval van een arbeidsbeperking, naar een passende werkplek. outplacementbegeleiding : bij reorganisatie of ontslag, het begeleiden in het proces en het voorbereiden en vinden van een andere werkkring.
code40ne begeleiding : voor het verkrijgen van een helder inzicht, gebaseerd op geometrie.
intervisie :
maatwerk :
luisterend oor :
mediation :
creatieve therapie :
versterken energieën :
burnout en stressbegeleiding :
mindfullness :
workshop(s) :
voeding :
relatie :
werk :
sport en bewegen :
onder begeleiding van gecertificeerde sportinstructeurs werken aan bewegen en fysieke conditie.

Hoe werkt het?

De behandeling/begeleiding bestaat uit een specifieke vorm van samenwerking tussen de initiatiefnemers. Hun specifieke kennis en ervaring vormen schakels, als in een keten, en verbinden de werkterreinen tot een sluitend geheel.
Het begint met een uitgebreide intake. Daaruit vormt zich het beeld van de in te zetten producten en/of diensten.
Er is altijd sprake van maatwerk en de klant vormt het uitgangspunt!
Producten en diensten worden modulair ingezet.
Een module bestaat uit een minimum van 7 sessies; meerdere sessies geven namelijk een duurzamer resultaat. Een module hoeft niet perse uit één product of dienst te bestaan.
De klant krijgt een vast aanspreekpunt en wordt begeleid naar de verschillende onderdelen.
Na elke sessie wordt via een beperkte verslaglegging een voortgangsresultaat opgebouwd. Na een module wordt geëvalueerd en afhankelijk van opdrachtgeverschap gerapporteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres

de Bron
Paasheuvelweg 50
1105 BG AMSTERDAM Z-O

 

Consulten

Agenda